$

ADR Opasne tvari

Današnji uvjeti na tržištu prijevoza u sve većoj mjeri zahtjevaju da se pojedine robe prevoze prema ADR-u (prijevoz opasnih tvari).

N

Obratite nam se sa povjerenjem i osposobite svoje vozače za prijevoz opasnih tvari.

N

Iskoristite priliku i ne dozvolite da odbijete prijevoz opasnih tvari zbog neosposobljenih vozača.

N

Sama obuka i izvođenje nastave je prilagođena Vama i vašim potrebama.

N

Kako određene programe obavljamo i terenski, nudimo Vam mogućnost dolaska u vašu firmu/obrt na dogovor.

Program se provodi za :

osnovni tečaj

dopunski tečaj za prijevoz klase 1 (eksplozivne tvari i predmeti)

dopunski tečaj za prijevoz klase 7 (radioaktivne tvari )

$

OPASNE TVARI

Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagađivanje okoliša ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš, koja su kao takve definirane zakonima, drugim propisima, te međunarodnim ugovorima, koje na temelju njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi s prijevozom mogu biti opasne za javnu sigurnost ili red ili koje imaju dokazana toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne učinke, odnosno, opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne robe i otpadi ako imaju svojstva opasnih tvari.

Zakon o prijevozu opasnih tvari ( NN 79/07 ) propisuje da:
Vozač smije prevoziti opasne tvari ako je navršio 21 godinu života i ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg, te mora posjedovati valjanu ispravu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari.

Svi kandidati nakon završetka tečaja dobiju prigodnu brošuru s osnovnim uputama.

Sustav, plan i program osposobljavanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) i Pravilnikom o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (N.N., br. 96/09.) i europskom konvencijom ADR.

POTRAŽI NAS

Želite saznati više informacija ili se prijaviti za jedan od naših programa? Slobodno nas nazovite na jedan od brojeva:

Skenirajte QR kod ili proslijedite naše kontakte putem društvenih mreža:

SHARE ME

Želite saznati više informacija ili se prijaviti za

Sisak

Caprag

Zagreb

Petrinja